ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Ради суддів адміністративних судів України
26.11.2010 N 93

Класифікатор категорій адміністративних справ


1. Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації громадянами права голосу на виборах і референдумах, зокрема зі спорів щодо:

1.1 виборів народних депутатів України, у тому числі:

1.1.1 формування складу виборчих комісій

1.1.2 висування та реєстрації кандидатів

1.1.3 уточнення списків виборців

1.1.4 проведення передвиборної агітації

1.1.5 оскарження результатів виборів

1.2 виборів Президента України, у тому числі:

1.2.1 формування складу виборчих комісій

1.2.2 висування та реєстрації кандидатів

1.2.3 уточнення списків виборців

1.2.4 проведення передвиборної агітації

1.2.5 оскарження результатів виборів

1.3 виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, у тому числі:

1.3.1 формування складу виборчих комісій

1.3.2 висування та реєстрації кандидатів

1.3.3 уточнення списків виборців

1.3.4 проведення передвиборної агітації

1.3.5 оскарження результатів виборів

1.4. всеукраїнського та місцевого референдумів, у тому числі:

1.4.1 ініціювання та призначення референдуму

1.4.2 формування складу комісій із референдуму

1.4.3 уточнення списків виборців

1.4.4 проведення агітації під час ініціювання та підготовки референдуму

1.4.5 оскарження результатів референдуму

2. Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації діяльності цих органів, зокрема зі спорів щодо:

2.1 забезпечення права особи на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів

2.2 забезпечення прав на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації, на свободу думки і слова

2.3 забезпечення права на свободу світогляду і віросповідання

2.4 забезпечення права на участь в управлінні державними справами, справами територіальної громади

2.5 статусу депутатів представницьких органів влади, організації діяльності цих органів

3. Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки, зокрема зі спорів щодо:

3.1 правового статусу фізичної особи, у тому числі:

3.1.1 реалізації владних управлінських функцій у сфері громадянства

3.1.2 реєстрації актів цивільного стану, крім актів громадянства

3.1.3 реєстрації та обмеження пересування і вільного вибору місця проживання

3.2 проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій; протидії діяльності товариств, установ, інших організацій, які посягають на конституційний лад та права і свободи громадян, у тому числі:

3.2.1 обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання

3.2.2 усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання

3.3 видворення з України іноземців або осіб без громадянства

3.4 біженців

3.5 цивільного захисту; охорони праці

3.6 охорони здоров'я

3.7 дорожнього руху; транспорту та перевезення пасажирів

3.7.1 дорожнього руху

3.7.2 транспорту та перевезення пасажирів

3.8 дозвільної системи; застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї

3.9 обмеження здійснення грального бізнесу, у тому числі:

3.9.1 спорів за участю податкових органів

4. Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері освіти, науки, культури та спорту.


5. Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері економіки, зокрема зі спорів щодо:

5.1 організації господарської діяльності, у тому числі:

5.1.1 державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

5.1.2 дозвільної системи у сфері господарської діяльності; ліцензування певних видів підприємницької діяльності; нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності; реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності; розроблення і застосування національних стандартів, технічних регламентів та процедур оцінки відповідності

5.2 митної справи (крім охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності); зовнішньоекономічної діяльності; спеціальних заходів щодо демпінгового та іншого імпорту, у тому числі:

5.2.1 оскарження рішень, дій чи бездіяльності Державної митної служби та її органів щодо визначення коду товару за УКТЗЕД

5.2.2 оскарження рішень, дій чи бездіяльності Державної митної служби та її органів щодо визначення митної вартості товару

5.2.3 звернення Державної митної служби та її органів

5.3 захисту економічної конкуренції

5.4 державного регулювання цін і тарифів

5.5 управління об'єктами державної (комунальної) власності, у тому числі про передачу об'єктів права державної та комунальної власності; здійснення державних закупівель

5.6 державного регулювання інноваційної діяльності

5.7 охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності

5.8 реалізації спеціальних владних управлінських функцій в окремих галузях економіки, у тому числі спори у сфері:

5.8.1 телекомунікацій; радіочастотного ресурсу; поштового зв'язку

5.8.2 електроенергетики (крім ядерної енергетики); енергозбереження, альтернативних джерел енергії, комбінованого виробництва електричної і теплової енергії

5.8.3 житлово-комунального господарства; теплопостачання; питного водопостачання

6. Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування, зокрема зі спорів у сфері:

6.1 містобудування; планування і забудови територій; архітектурної діяльності

6.2 землеустрою; державної експертизи землевпорядної документації; регулювання земельних відносин, у тому числі:

6.2.1 розпорядження землями держави (територіальних громад), передача таких земельних ділянок у власність і користування громадянам та юридичним особам

6.2.2 відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності

6.3 державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав на земельні ділянки)

7. Справи зі спорів з приводу охорони навколишнього природного середовища, зокрема зі спорів щодо:

7.1 забезпечення екологічної безпеки, у тому числі при використанні природних ресурсів; екологічної безпеки поводження з відходами

7.2 особливої охорони природних територій та об'єктів, визначених законом

7.3 спостереження, прогнозування та обліку в галузі довкілля; екологічної експертизи

8. Справи зі спорів з приводу реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами вимог, зокрема зі спорів щодо:

8.1 реалізації загальних засад оподаткування; погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами, у тому числі:

8.1.1 контролю за додержанням податкового законодавства

8.1.2 списання (розстрочення) податкового боргу

8.1.3 звернення податкових органів щодо застосування адміністративного арешту та продовження строку арешту активів платників податків

8.1.4 звернення податкових органів щодо застосування штрафних санкцій (штрафів) за відчуження активів, які перебувають у податковій заставі, із порушенням закону

8.1.5 звернення податкових органів щодо стягнення податкової заборгованості

8.2 адміністрування окремих податків, зборів та обов'язкових платежів, у тому числі:

8.2.1 податку на додану вартість (крім бюджетного відшкодування з податку на додану вартість), що адмініструється органами державної податкової служби

8.2.2 податку на додану вартість, що адмініструється митними органами

8.2.3 бюджетного відшкодування з податку на додану вартість

8.2.4 акцизного збору, що адмініструється органами державної податкової служби 8.2.5 акцизного збору, що адмініструється митними органами

8.2.6 податку на прибуток підприємств

8.2.7 мита

8.2.8 податку з доходів фізичних осіб

8.2.9 плати за землю

8.2.10 рентних платежів

8.2.11 єдиного податку із суб'єктів малого підприємництва

8.2.12 плати за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності

8.2.13 податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

8.2.14 збору за забруднення навколишнього природного середовища

8.2.15 місцевих податки і зборів (обов'язкових платежів)

8.3 справи за зверненням податкових органів щодо

8.3.1 стягнення коштів, отриманих без установлених законом підстав

8.3.2 припинення юридичної особи (припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця)

9. Справи зі спорів з приводу реалізації публічної фінансової політики, зокрема зі спорів у сфері:

9.1 валютного регулювання і валютного контролю, у тому числі:

9.1.1 спорів за участю податкових органів

9.2 грошового обігу та розрахунків, у тому числі:

9.2.1 спорів за участю податкових органів

9.3 бюджетної системи та бюджетного процесу; державного боргу

9.4 державного регулювання ринків фінансових послуг, у тому числі:

9.4.1 ринків банківських послуг

9.4.2 ринків страхових послуг

9.4.3 ринків інвестиційних послуг; спеціальних (вільних) економічних зон

9.4.4 операцій із цінними паперами

9.5 процедур здійснення контролю Рахунковою палатою, державного фінансового контролю, внутрішньої контрольно-ревізійної роботи

(розділ 9 доповнено рядком 9.5 згідно з рішенням Ради
 суддів адміністративних судів України від 20.05.2011 р. N 56)

10. Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян, зокрема зі спорів щодо:

10.1 збору та обліку страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

10.2 призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат із відповідних видів загальнообов'язкового державного соціального страхування, у тому числі:

10.2.1 загальнообов'язкового державного страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності

10.2.2 загальнообов'язкового державного страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням

10.2.3 загальнообов'язкового державного страхування на випадок безробіття

10.2.4 загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з публічної служби (військової служби)

10.3 соціального захисту; соціального захисту та зайнятості інвалідів; соціальних послуг, у тому числі:

10.3.1 соціального захисту дітей війни

10.3.2 соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

10.3.3 соціального захисту сімей із дітьми

10.3.4 соціального захисту та зайнятості інвалідів

10.4 зайнятості населення (крім зайнятості інвалідів); забезпечення громадян житлом, у тому числі:

10.4.1 зайнятості населення (крім зайнятості інвалідів)

10.4.2 забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов; забезпечення житлом громадян, які мають право отримання соціального житла

11. Справи зі спорів з приводу забезпечення юстиції, зокрема спори у сфері:

11.1 судоустрою

11.2 прокуратури

11.3 адвокатури

11.4 нотаріату

11.5 виконавчої служби та виконавчого провадження

12. Справи зі спорів з відносин публічної служби, зокрема справи щодо:

12.1 прийняття громадян на публічну службу

12.2 проходження служби

12.3 звільнення з публічної служби

13. Справи зі спорів щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а також справи про дострокове припинення повноважень народного депутата України:

13.1 оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України

13.2 оскарження актів, дій чи бездіяльності Президента України

13.3 оскарження актів, дій чи бездіяльності Вищої ради юстиції

13.4 оскарження актів, дій чи бездіяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

13.5 дострокове припинення повноважень народного депутата України

14. Інші справи