ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 15 березня 2006 року N 461

Про затвердження Класифікатора державного майна

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Фонду державного майна України
 від 10 травня 2007 року N 730

На виконання пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 N 1121 "Про затвердження Методики проведення інвентаризації об'єктів державної власності" наказую:

1. Затвердити Класифікатор державного майна, що додається.

2. Директору Департаменту інформаційних технологій, моніторингу та прогнозування (О. Синенко):

довести цей наказ до відома органів, уповноважених управляти об'єктами державної власності;

оприлюднити Класифікатор державного майна на веб-сайті Фонду державного майна України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України Лєдомську С. Ю.

 

Голова Фонду 

В. Семенюк 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Фонду державного майна України
від 15 березня 2006 р. N 461 


Класифікатор державного майна

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Класифікатор державного майна розроблено на виконання пункту 7 Методики проведення інвентаризації об'єктів державної власності, затвердженої постановою КМУ від 30 листопада 2005 року N 1121 "Про затвердження Методики проведення інвентаризації об'єктів державної власності".

Класифікатор державного майна (далі - Класифікатор) призначений для використання органами виконавчої влади, іншими державними органами, які здійснюють управління об'єктами державної власності, органами, уповноваженими здійснювати управління об'єктами державної власності, що забезпечують діяльність Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України, а також балансоутримувачами державного майна.

Впровадження Класифікатора державного майна забезпечує:

- проведення інвентаризації державного майна;

- ведення обліку об'єктів державної власності;

- здійснення контролю за ефективним використанням державного майна;

- удосконалення механізму управління об'єктами державної власності;

- проведення моніторингу структурних змін у державному секторі економіки.

Об'єктами класифікації у Класифікаторі державного майна є:

структурна компонента (СК) - сукупність речей, що утворює єдине ціле та дає змогу використовувати його за призначенням, а саме: виконувати роботи, надавати послуги в єдиному (замкнутому) технологічному процесі (підрозділи, що забезпечують провадження окремої виробничої та невиробничої діяльності, філіали, представництва, відділення тощо);

державне майно (ДМ) - окрема річ, а також майнові права та обов'язки, власником яких є держава.

2. КЛАСИФІКАЦІЯ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ

Класифікаційні угруповання структурних компонентів наведені у додатку 1 цього Класифікатора.

Кожна позиція класифікаційних угруповань СК містить тризначний цифровий код і назву СК.

Загальна структура цифрового коду СК має такий вигляд:

XXX, де 

  

X00 

- розділ; 

XXX 

- підрозділ. 


Розділи ідентифікуються цифровим кодом з двома нулями наприкінці.

Код підрозділу включає в себе код розділу та однозначний код підрозділу.

Утворення класифікаційних угруповань СК наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Класифікаційне угруповання 

Код СК 

Назва класифікаційного угруповання СК 

Розділ 

100 

Соціальна сфера 

Підрозділ 

101 

Об'єкти житлового фонду 


На рівні класифікаційного угрупування "підрозділ" забезпечується деталізація класифікаційних угруповань.

Рівень "підрозділ" має значення від "01" до "99". Значення "99" завжди означає інші угруповання.

3. КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА

Класифікаційні угруповання державного майна (ДМ) наведені у додатку 2 цього Класифікатора та поділяються на такі групи:

I. Нерухоме майно (нерухомі речі):

- будівлі;

- інженерні споруди;

- земельні ділянки;

- незавершене будівництво;

- інше майно (речі), на яке поширюється режим нерухомої речі.

II. Рухоме майно (рухомі речі):

- транспортні засоби;

- обладнання, устаткування, інвентар та інше рухоме майно.

III. Інше особливе майно.

Нерухоме майно - земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення (будівлі, споруди). Режим нерухомої речі може бути поширений законом на повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об'єкти, а також інші речі, права на які підлягають державній реєстрації.

Будівлі - споруди, що складаються з несучих та огороджувальних або сполучених (несуче-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для проживання або перебування людей, розміщення устаткування, тварин, рослин, а також предметів.

До будівель відносяться: житлові будинки, гуртожитки, готелі, ресторани, торговельні будівлі, промислові будівлі, вокзали, будівлі для публічних виступів, для медичних закладів та закладів освіти та інше.

Інженерні споруди - об'ємні, площинні або лінійні наземні, надземні або підземні будівельні системи, що складаються з несучих та в окремих випадках огороджувальних конструкцій і призначені для виконання виробничих процесів різних видів, розміщення устаткування, матеріалів та виробів, для тимчасового перебування і пересування людей, транспортних засобів, вантажів, переміщення рідких та газоподібних продуктів та інше.

Інженерні споруди класифікуються в основному за інженерним задумом, що визначається цільовим призначенням об'єкта.

До інженерних споруд відносяться: транспортні споруди (залізниці, шосейні дороги, злітно-посадкові смуги, мости, естакади тощо), трубопроводи та комунікації, дамби, комплексні промислові споруди, спортивні та розважальні споруди та інше.

Земельна ділянка - частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами.

Незавершене будівництво - об'єкти, які розпочаті будівництвом і не прийняті в експлуатацію, включаючи законсервовані об'єкти.

Рухоме майно - речі, які можна вільно переміщувати у просторі.

Транспортні засоби - машини і (чи) пристрої, призначені для перевезення людей і (або) вантажу, а також для перевезення і приводу встановленого на них обладнання, що призначене для виконання спеціальних функцій.

Обладнання - технічна споруда, механізм, насос, привід, прилад і таке інше.

Устаткування - усі види технологічних агрегатів, машин, механізмів і інших об'єктів, що беруть участь у процесі виробництва шляхом виконання тих або інших технологічних функцій.

Малоцінні та швидкозношувані предмети (інвентар) - предмети (інвентар), строк корисного використання яких більше одного року або одного операційного циклу (за умови, що операційний цикл більше одного року), зокрема: спеціальні інструменти, спеціальні пристосування, вартість яких погашається нарахуванням зносу за встановленою підприємством кошторисною ставкою (нормою) з урахуванням очікуваного строку використання таких об'єктів).

Кожна позиція класифікаційних угруповань ДМ містить цифровий код і назву ДМ. Загальна структура цифрового коду ДМ має такий вигляд:

Y

XXXX.X, де 

  

 

- секція; 

 

X 

- розділ; 

 

XX 

- підрозділ; 

 

XXX 

- група; 

 

XXXX 

- клас; 

 

XXXX.X 

- підклас. 


Для виділення груп майна (нерухоме, рухоме тощо), яким належать об'єкти класифікації, введена "секція" і позначена вона римськими цифровими кодами.

Глибша деталізація класифікаційних угруповань ДМ (розділ, підрозділ, група, клас та підклас) позначається арабськими цифровими кодами.

Секції та розділи ідентифікуються однозначним цифровим кодом.

Код підрозділу складається з коду розділу та однозначного коду підрозділу.

Код групи складається з коду підрозділу та однозначного коду групи.

Код класу складається з коду групи та однозначного коду класу.

Частина класу поділяється на підкласи.

Код підкласу складається з коду класу та відокремленого від нього крапкою коду підкласу.

Утворення класифікаційних угруповань ДМ наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Класифікаційне угруповання 

Код ДМ 

Назва класифікаційного угруповання ДМ

Секція  

НЕРУХОМЕ МАЙНО (НЕРУХОМІ РЕЧІ) 

Розділ 

БУДІВЛІ 

Підрозділ 

11 

Будівлі житлові 

Група 

111 

Будинки одноквартирні 

Клас 

1110 

Будинки одноквартирні 

Підклас 

1110.1 

Будинки одноквартирні масової забудови 


На рівні класифікаційного угрупування "підклас" забезпечується деталізація класифікаційних угруповань. Рівень "підклас" має значення від "1" до "9". Значення "'9" завжди означає інші угруповання.

Ведення Класифікатора державного майна здійснює Фонд державного майна України. Підставою для змін у Класифікаторі державного майна можуть бути пропозиції органів, уповноважених здійснювати управління об'єктами державної власності.