ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ

РОЗРОБЛЕНО
Українським науково-дослідним інститутом статистики Міністерства статистики України 

ВНЕСЕНО
Міністерством статистики України  

ЗАТВЕРДЖЕНО
і введено в дію
наказом Держстандарту України
від 2 червня 1997 р. N 324 


ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ

Класифікація послуг зовнішньоекономічної діяльності
ДК 012-97

Чинний від 01.10.97 р.

1 ВСТУП

Класифікація послуг зовнішньоекономічної діяльності (КПЗЕД) є складовою частиною державної системи класифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інформації. Класифікацію розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.05.93 р. "Про Концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики".

КПЗЕД призначено для використання органами статистики та тими підприємствами, організаціями, установами, що беруть участь у зовнішньоекономічній діяльності (підприємства, банки, біржі, комерційні структури, будівельні та транспортні організації, річкові та морські порти, готелі, ресторани та заклади громадського харчування, вищі навчальні заклади, туристичні бюро, пошти, страхові компанії та інші організації й установи, які здійснюють експорт-імпорт послуг).

Впровадження КПЗЕД забезпечує проведення статистичних обстежень послуг зовнішньоекономічної діяльності та аналізу статистичної інформації щодо експорту-імпорту послуг (складання платіжних балансів України).

КПЗЕД гармонізовано на рівні класів з Державним класифікатором ДК 009-96 "Класифікація видів економічної діяльності" (КВЕД).

До КПЗЕД включено види послуг, що використовуються у звітності, обліку та статистиці експорту-імпорту послуг.

Об'єктами класифікації у КПЗЕД є послуги зовнішньоекономічної діяльності.

Послуги - це результат трудової діяльності, що відображається у корисному ефекті, особливій споживчій вартості.

Зовнішньоекономічна торгівля послугами відрізняється від торгівлі товарами тим, що останні можуть бути фізично переміщені через кордон.

Послуги зовнішньоекономічної діяльності можна порівняти з товаром, який за своєю специфікою не проходить митного контролю і на який не оформлюється вантажна митна декларація.

Послуги у зовнішньоекономічній діяльності - це економічні відносини між двома сторонами-резидентами та нерезидентами України.

Резидентами є: фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства), які мають постійне проживання на території України, у тому числі й ті, що тимчасово перебувають за кордоном, юридичні особи, суб'єкти, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), які знаходяться на території України і здійснюють свою діяльність на підставі законів України.

Нерезидентами є: фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства), які мають постійне місце проживання за межами України, у тому числі й ті, що тимчасово перебувають на території України; юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), які знаходяться за межами України і здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства іноземної держави, у тому числі юридичні особи та інші суб'єкти підприємницької діяльності за участю юридичних осіб та інших суб'єктів підприємницької діяльності України.

За структурою КПЗЕД складається з двох блоків: ідентифікації та назви. Блок ідентифікації має ієрархічну систему класифікації та систему кодування з використанням літерно-цифрового коду.

Для виділення послуг за видами діяльності (послуги, пов'язані з сільським господарством, транспортом, будівництвом тощо), яким належать об'єкти класифікації, класифікація поділяється на секції, які позначаються великими літерами латинської абетки (від A до Q). Глибша деталізація угруповань КПЗЕД (розділ, група, клас, підклас) позначається цифровими кодами.

Загальне кодове позначення об'єктів КПЗЕД має такий вигляд:

Y XX.XX.X,

де Y - секція

XX - розділ

XX.X - група

XX.XX - клас

XX.XX.X - підклас.

Ведення КПЗЕД здійснює Науково-дослідний інститут статистики Державного комітету статистики України. Підготовку змін до класифікації здійснює Державний комітет статистики України разом з Науково-дослідним інститутом статистики Державного комітету статистики України. Підставою для змін є відповідні зміни Державного класифікатора ДК 009-96 "Класифікація видів економічної діяльності" (КВЕД).

2 КЛАСИФІКАЦІЯ ПОСЛУГ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

(повний текст)